Vedtægter

for sparringspartnerne

§ 1 Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Sparringspartnerne.
Foreningen har hjemsted i den kommune hvor i sekretariatet har adresse.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at bidrage til vækst i virksomheder (og arbejdspladser i Danmark). Dette sker primært gennem tilknytning af en sparringspartner til virksomheden og dennes ledelse. Sparringspartneren tilknyttes virksomheden i en aftalt periode, hvor sparringspartneren indgår i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse om at skabe den ønskede vækst i virksomheden.

§ 3 Medlemmer
Foreningen kan i sin medlemskreds optage egnede sparringspartnere og samarbejdspartnere.

For at sikre kvaliteten af og kompetencerne hos sparringspartnerne screenes alle sparringspartnere før optagelse.

Medlemskab er gratis for sparringspartnere.

Medlemskab for samarbejdspartnere forudsætter et økonomisk bidrag, som er nærmere fastlagt af bestyrelsen.

§ 4 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af mindst halvdelen af bestyrelsen eller hvis en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse af generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer med mindst 21 dages varsel ved udsendelse af dagsorden. Indkaldelse kan ske via e-mail såfremt medlemmet har angivet en sådan til foreningen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Materiale vedrørende indkomne forslag og vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forretningsudvalgets og Sekretariatets samlede beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 6. Fremlæggelse af budget for året
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

§ 5 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af et ulige antal medlemmer, dog minimum 5 og maksimalt 9 medlemmer.

Bestyrelsen vælges ved;

 1. at generalforsamlingen vælger maksimalt 5 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne
 2. at partnere i den øverste partnerkategori forud for generalforsamlingen udpeger maksimalt 2 bestyrelsesmedlemmer
 3. at offentlige partnere (eller partnere, der kan sidestilles med offentlige partnere) udpeger maksimalt 2 bestyrelsesmedlemmer

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Halvdelen af de udpegede og halvdelen af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. På det første konstituerende bestyrelsesmøde efter den stiftende generalforsamling vælger bestyrelsen selv, hvem der er på valg efter henholdsvis ét og to år.

Der vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand samt udarbejder selv sin forretningsorden.

§ 6 Forretningsudvalg
Bestyrelsen vælger på første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling, hvor der har været valg til bestyrelsen, et forretningsudvalg med minimum formanden og en økonomiansvarlig.

Forretningsudvalget har ansvar for foreningens drift.

Forretningsudvalget tegner foreningen udadtil i alle driftsmæssige spørgsmål.

Bestyrelsen kan på ethvert bestyrelsesmøde ved almindeligt flertal foretage ændringer i forretningsudvalgets sammensætning.

§ 7 Andre udvalg
Bestyrelsen og forretningsudvalget kan nedsætte stående og midlertidige projektgrupper og udvalg.

§ 8 Drift
Forretningsudvalget kan ansætte en driftsansvarlig, som leder sekretariatet efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer og efter reglerne i vedtægterne.

Den driftsansvarlige ansætter og afskediger sekretariatets personale efter forud at have indhentet forretningsudvalgets samtykke.

Ansætter forretningsudvalget ikke en driftsansvarlig er formanden for forretningsudvalget at betragte som driftsansvarlig.

§ 9 Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret.

Der aflægges regnskab på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor valgt på generalforsamlingen.

§ 10 Vedtægtsændringer
Beslutninger om vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på en ordinær generalforsamling, eller almindeligt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

§ 11 Opløsning
Opløsning af Sparringspartnerne kan alene besluttes af to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger er for opløsningen.

Ved ophør tilfalder formuen den erhvervsudviklingsaktivitet, der opnår majoriteten af stemmerne på den endelige opløsende generalforsamling. Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelsesformand at efterleve beslutningen.

§ 12 Tegningsret
Foreningen tegnes af bestyrelsen eller forretningsudvalget. Bestyrelsen eller forretningsudvalget kan meddele prokura.

Organisationen

Sparringspartnerne ledes af en bestyrelse med udvalgte sparringspartnere. Derudover varetager forretningsudvalget den daglige drift og sekretariatet en bred vifte af administrative funktioner. I tillæg hertil er der også en række ad-hoc udvalg, som arbejder fokuseret med specifikke dagsordener f.eks. bæredygtighed.

Her kan du møde bestyrelsen, forretningsudvalget og vores sekretariat.

Bestyrelsen
Niels Buchholst

Niels Buchholst

Formand

Mikael Schrøder

Mikael Schrøder

Næstformand

Finn Ritslev

Finn Ritslev

Bestyrelsesmedlem

Jakob Gunge

Jakob Gunge

Bestyrelsesmedlem

Peder Jon Andersen

Peder Jon Andersen

Bestyrelsesmedlem

Sabrina Abdullah

Sabrina Abdullah

Bestyrelsesmedlem

Steen Holm

Steen Holm

Bestyrelsesmedlem

Forretningsudvalget
Mikael Schrøder

Mikael Schrøder

Ambassadør i Region Nordsjælland

Morten Wittrup

Morten Wittrup

Præstbrogaard Ambassadør i Region Midtjylland

Leif Fløjgaard

Leif Fløjgaard

Ambassadør i Region Sønderjylland

Vores sekretariat
Bente Nielsen

Bente Nielsen

Sekretær

Støt vores arbejde

Har du tidligere modtaget gratis hjælp fra Sparringspartnerne, eller ønsker du at bakke op om vores fortsat frivillige arbejde?

Du kan støtte vores arbejde i foreningen og dermed bidrage til at sikre sparring til virksomheder, der har brug for vores hjælp. På den måde bidrager du til fortsat vækst og udvikling af virksomheder og arbejdspladser.

Vi kalder det Circle of Friends.

Det får du

Glæden ved at hjælpe og bidrage til andre – det giver sig selv. Derudover får du din virksomheds logo på vores hjemmeside med link til din egen hjemmeside. Desuden kan du deltage gratis i vores arrangementer og få ny viden og inspiration til aktuelle og relevante emner. Endelig vil du møde andre erhvervsfolk og ad den vej skabe nye relationer og åbne muligheder for samarbejder

Sådan bliver du medlem

Du kan vælge imellem et personligt medlemskab til 500 kr. inkl. moms eller et firmamedlemsskab til 2.500 kr. eks. moms. Et firmamedlemskab er i øvrigt fradragsberettiget.

Du kan betale via mobilepay på 782390 eller til Arbejdernes Landsbank til konto 5368-0291715.
Husk at oplyse dit navn/firmanavn, telefon og e-mail. Når vi modtager dit bidrag, får du en kvittering.

Velkommen til Circle of Friends – og tak for støtten.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Få nyheder, viden og
info om arrangementer

Vi udkommer ti gange om året.
Udfyld nedenstående formular